Regulamin udziału w rozgrywkach sportowych w Klubie "Inter Active Sport Club"

W oparciu o zapisy par. 9 i 10 Statutu Stowarzyszenia pod nazwą Inter Active Sport Club (dalej: Klub) - ustala się poniższe zasady organizacji i udziału w grupowych przedsięwzięciach klubowych w dziedzinie sportu (dalej: Rozgrywki):

1. Klub tworzy warunki dla przeprowadzania amatorskich Rozgrywek w różnych dyscyplinach sportowych, ukierunkowanych na rozwój kultury fizycznej uczestniczących w nich osób (dalej: Zawodnicy), z opcją na tworzenie profesjonalnych zawodniczych zespołów spełniających warunki ligowe. Przez Rozgrywki rozumie się również treningi i turnieje.

2. Miejscami Rozgrywek są obiekty sportowe (boiska, sale gimnastyczne itp.) i związane z nimi zabezpieczenia logistyczne.

3. Terminy i miejsca Rozgrywek, limity dostępnych miejsc i dokonane rezerwacje (zapisy) w poszczególnych Rozgrywkach oraz dodatkowe warunki uczestnictwa w nich ( m.inn. wysokości składek partycypacyjnych ) ustala Klub, który podaje je do wiadomości (Komunikaty) na stronie internetowej Klubu lub drogą elektroniczną (emailami).

4. Uczestnikami Rozgrywek są Zawodnicy biorący czynny udział w Rozgrywkach, współpartycypowanych składkami Zawodników lub gratisowych, finansowanych środkami pozyskanymi przez Klub od samorządów (miejskich, gminnych, dzielnicowych) w ramach ich powinności wobec społeczności lokalnych.

5. Udział w Rozgrywkach jest równoznaczny ze zdroworozsądkową, opartą na doświadczeniu życiowym oceną przez Zawodnika lub jego opiekuna prawnego predyspozycji fizycznych, co dotyczy również stanu zdrowia w tym znaczeniu, że decyzja o udziale została podjęta świadomie i na własną odpowiedzialność.

6. Zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami nieprzewidzianych w czasie uczestnictwa w Rozgrywkach zdarzeń losowych ( wypadek, choroba, odpowiedzialność cywilna itp.) należy do Zawodnika lub jego opiekuna prawnego, co dotyczy pozyskania odpowiednich polis ubezpieczeniowych i podlegania systemowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju lub za granicą ( ZUS/NFZ, EKUZ itp.). W tym zakresie Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia niepożądane, powstałe podczas rozgrywek.

7. Dbałość o własne mienie, wniesione do miejsca Rozgrywek należy do Zawodnika lub jego opiekuna prawnego w tym znaczeniu, że zabezpiecza go we własnym zakresie a Klub nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie, zagubienie, uszkodzenie, kradzież itp. takiego mienia.

8. W czasie i w miejscu rozgrywek Zawodnik obowiązany jest do przestrzegania powszechnie przyjętych reguł współżycia społecznego oraz obowiązujących w miejscach rozgrywek zasad porządku i bezpieczeństwa, a także standardów kultury osobistej (fair play) i zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. W tym zakresie Zawodnik - w przypadkach: obraźliwego lub agresywnego zachowywania się wobec innych Zawodników bądź osób postronnych, ignorowania zaleceń i wskazówek Lidera Rozgrywki lub Kapitana Drużyny, pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nie przestrzegania niniejszego Regulaminu, powinien liczyć się z możliwością wykluczenia go od udziału w Rozgrywce na każdym ich etapie i z pozbawienia go prawa do udziału w Rozgrywkach przyszłych.

9. Składki współpartycypacyjne na udział w Rozgrywkach gromadzone są na indywidualnych kontach Zawodników w klubowym Funduszu Sportowym i rozliczane są według kryteriów podanych w Komunikatach o którym mowa w pkt 3 powyżej.

10. Składki współpartycypacyjne obejmują refundację przez Zawodników skalkulowanej części kosztów, związanych z ich udziałem w Rozgrywkach.

11. Rezerwacja (zapis) na Rozgrywki odbywa się przy pomocy formularza rezerwacyjnego na stronie internetowej Klubu. Zawodnik może jednocześnie zarezerwować udział w większej liczbie dostępnych Rozgrywek. Skuteczność rezerwacji, poza dodatnim stanem salda Zawodnika na indywidualnym koncie w Funduszu Sportowym , uzależniona jest od akceptacji niniejszego Regulaminu przyciskiem akceptacyjnym przy dokonywaniu rezerwacji. Skuteczna rezerwacja oznacza jednocześnie zobowiązanie się Zawodnika do osobistego czynnego udziału w zarezerwowanej Rozgrywce.

12. W sprawach wynikających z niniejszego Regulaminu (limity, rezerwacje, potwierdzenia, wymiana pism, informacje bieżące itp.) komunikacja z Klubem nawiązywana jest drogą elektroniczną na adres info@intersportclub.com i komunikatorem na facebooku albo też bezpośrednio (na spotkaniach).

13. W miarę potrzeby, niniejsze Zasady mogą być przez Klub doprecyzowywane (Komunikaty) w odniesieniu do Rozgrywek jednostkowych lub cyklicznych, przez co stanowić będą integralną część Regulaminu.

14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym  Regulaminem stosuje się odpowiednio zapisy  Regulaminu Wydarzeń (link: https://www.intersportclub.com/regulamin-wydarzen.html )

15. Ochrona danych osobowych.

a. Do ochrony danych osobowych Zawodników, pozyskanych w celu prawidłowej realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celach promocyjno – marketingowych, stosuje się odpowiednio przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz USTAWY z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

b. Akceptacja przez Zawodnika lub przez jego opiekuna prawnego niniejszego Regulaminu oznacza, w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności dobrowolną zgodę na gromadzenie jego danych wynikających z formularzy naborowych i rezerwacyjnych a także zgodę na fotografowanie i filmowanie jego wizerunku, z publikowaniem ich również na stronie internetowej Klubu pod adresem www.intersportclub.com, związanych z udziałem w Rozgrywkach.

c. Administratorem Danych Osobowych w myśl w/w przepisów jest Stowarzyszenie pn Inter Active Club Sport KRS 366134671.


SPONSORZY:


Ta strona używa plików cookies.    Regulamin Inter Active Sport Club    AKCEPTUJĘ