Regulamin uczestnictwa w Wydarzeniach Stowarzyszenia pod nazwą "Inter Active Sport Club"

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) dotyczy podstawowych zasad uczestnictwa osób (dalej : Uczestnik) w Wydarzeniach realizowanych w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia.

2. Wydarzenia finansowane są składkami partycypacyjnymi ich Uczestników.

3. Uczestnikiem Wydarzeń może być każdy, z tym że udział w nich osób niepełnoletnich Stowarzyszenie może uzależnić od bezpośredniej opieki nad nimi przez opiekunów prawnych lub ich pisemnej zgody, w zależności od rodzaju Wydarzenia.

4. Udział w Wydarzeniach jest równoznaczny ze zdroworozsądkową oceną przez Uczestnika, lub jego opiekuna prawnego, predyspozycji fizycznych , co dotyczy również stanu zdrowia w tym znaczeniu, że decyzja o udziale została podjęta świadomie i na własną odpowiedzialność.

5. Zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami, nieprzewidzianych w czasie uczestnictwa w Wydarzeniach zdarzeń losowych (wypadek, choroba, odpowiedzialność cywilna itp.) należy do Uczestnika lub jego opiekuna prawnego, co dotyczy pozyskania odpowiednich polis ubezpieczeniowych i podlegania systemowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju i za granicą (ZUS/NFZ, EKUZ). W tym zakresie Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za skutki wszelkich wypadków i zdarzeń niepożądanych powstałych podczas Wydarzeń. Dbałość o własne mienie (m.in. przedmiotów wartościowych, garderoby, bagażu, środków pieniężnych, kart płatniczych, telefonów komórkowych, dokumentów itp.) należy do Uczestnika, lub jego opiekuna prawnego, w tym znaczeniu, że Uczestnik zabezpiecza go we własnym zakresie a Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie, zagubienie, uszkodzenie, kradzież itp. takiego mienia.

6. W czasie Wydarzeń, ich Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania powszechnie przyjętych reguł współżycia społecznego, oraz obowiązujących w miejscach Wydarzeń przepisów prawa, co w szczególności dotyczy: dotrzymania ogólnych i właściwych dla rodzaju Wydarzeń standardów kultury osobistej, zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, poszanowania mienia w obiektach i w środkach logistycznych i przestrzegania obowiązujących w nich regulaminów porządkowych, zasad ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.

7. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością wykluczenia go od udziału w Wydarzeniach, na każdym ich etapie, bez jakiejkolwiek rekompensaty, w tym zwrotu Składki partycypacyjnej, oraz z pozbawienia go prawa do udziału w kolejnych Wydarzeniach, w przypadkach: obraźliwego lub agresywnego zachowywania się wobec innych uczestników bądź osób postronnych, ignorowania zaleceń i wskazówek organizatora Wydarzenia, pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.

8. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniach jest uprzednia, w ramach każdorazowo ustalonego limitu dostępnych miejsc na dane Wydarzenie rezerwacja (zapis), na stronie internetowej Stowarzyszenia na to Wydarzenie, oraz po akceptacji rezerwacji przez Stowarzyszenie, wniesienie oznaczonej Składki partycypacyjnej. Skuteczna rezerwacja i wniesienie Składki równoznaczne jest, z początkiem biegu (rozpoczęciem) udziału Uczestnika w danym Wydarzeniu.

9. Stowarzyszenie może odwołać Wydarzenie w przypadku braku możliwości jego przeprowadzenia z przyczyn przez niego niezależnych, o czym powiadamia Uczestników na ich adresy e-mail, SMS-ami lub telefonicznie i zwraca im wpłacone Składki partycypacyjne w terminie 14 dni od dnia odwołania, chyba że za zgodą Uczestnika zarachuje je na poczet innego Wydarzenia. Gdy odwołane Wydarzenie wynika z nieskompletowania, w ramach limitu o którym mowa w pkt 8, przynajmniej minimalnej liczby Uczestników koniecznej dla jego przeprowadzenia , wpłacona przez Uczestnika składka partycypacyjna zarachowywana jest na poczet innego Wydarzenia wybranego przez Uczestnika.

10. Stowarzyszenie nie zwraca Uczestnikowi wpłaconej Składki w przypadkach wykluczenia go z udziału w Wydarzeniu z przyczyn określonych w pkt 6 -7 Regulaminu, oraz w przypadkach rezygnacji Uczestnika z udziału w rozpoczętym Wydarzeniu.

11. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania i zaniechania leżące po stronie Uczestnika lub innych Uczestników, w szczególności gdy Uczestnik narusza którykolwiek z obowiązków, wynikających z Regulaminu, oraz za jakiekolwiek szkody, w tym finansowe, wynikłe w razie zaistnienia siły wyższej przez którą rozumie się : kataklizmy i inne nagłe zdarzenia atmosferyczne takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, wysokie fale morskie, sztormy, pożary, silne wiatry, burze, gradobicia itp. jak również działania zbrojne, wojny, ataki terrorystyczne, zamieszki bądź przygotowania do nich, działania władz cywilnych lub wojskowych oraz embarga, sabotaże, epidemie, strajki, lokauty, manifestacje itp. Wystąpienie siły wyższej stanowi podstawę odwołania wcześniej zaplanowanych Wydarzeń , bez względu na stan ich zaawansowania, oraz zawieszenia działalności co do tworzenia nowych Wydarzeń przez okres działania takiej siły.

12. Do ochrony danych osobowych Uczestników, pozyskanych w celu prawidłowej realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, oraz w celach promocyjno – marketingowych, stosuje się odpowiednio przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz USTAWY z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Akceptacja przez Uczestnika lub przez jego opiekuna prawnego niniejszego Regulaminu, w zakresie ochrony danych osobowych, oznacza w szczególności dobrowolną zgodę na gromadzenie jego danych, wynikających z formularzy naboru i rezerwacyjnych, a także zgodę na fotografowanie i filmowanie jego wizerunku, z publikowaniem ich również na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.intersportclub.com, związanych z udziałem w Wydarzeniach. Administratorem Danych Osobowych w myśl w/w przepisów jest Stowarzyszenie pod nazwą Inter Active Club Sport, KRS 366134671.


SPONSORZY:


Ta strona używa plików cookies.    Regulamin Inter Active Sport Club    AKCEPTUJĘ