Wyciąg ze Statutu

CELE STOWARZYSZENIA

§ 9. Celami Stowarzyszenia są :

1. Wyzwalanie, pobudzanie i promocja zdrowego trybu życia przez organizowanie warunków dla udziału środowisk społecznościowych w różnorakich formach prozdrowotnej i prospołecznej czynnej aktywności fizycznej w sporcie i w innych formach kultury fizycznej oraz aktywnego wypoczynku;

2. Działanie na rzecz włączania społecznego poprzez usuwanie barier społecznych i środowiskowych, tworzenie warunków dla czynnego współudziału w aktywności i modzie na zdrowy styl życia w defaworyzowanych środowiskach społecznych (niepełnosprawnych, podeszłych wiekowo, patologicznych, niezamożnych itp.) w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych;

3. Popularyzacja integrującego sportu masowego oraz aktywnej rekreacji w różnych środowiskach wielokulturowych (autochtoniczno-napływowych, wielonarodowościowych, wyznaniowych, międzypokoleniowych itp.), w formach odpowiadających możliwościom i preferencjom tych środowisk;

4. Popularyzacja poszanowania podmiotowych praw człowieka do przekonań i poglądów, jak również równouprawnienia płci w sporcie;

5. Kształtowanie aktywnych postaw pro sportowych ludzi, wyłanianie liderów sportowych;

6. Zachęcanie lokalnych i ponadlokalnych samorządów terenowych i organizacji pozarządowych do stwarzania warunków dla powszechnego uczestnictwa w sporcie;

7. Pobudzanie inicjatyw środowiskowych na innowacyjne gry zespołowe oparte na elementach popularnych dyscyplin (np. piłki ręcznej, nożnej, koszykówki, siatkówki itp.), wzbogaconych o dodatkowe zasady (m.inn. fair play, planowania strategii, kombinatoryki, mediacji itp.) .

8. Współpraca partnerska z podobnymi organizacjami pozarządowymi w dziedzinie sportu, rekreacji i wypoczynku, w tym wspierania amatorskich inicjatyw sportowych, edukację poprzez sport i wymianę młodzieży;

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA

§ 10 . Stowarzyszenie realizuje jego cele poprzez:

1. Organizowanie i przeprowadzanie, w formach lokalnych i ponadlokalnych sekcji sportowych, wydarzeń sportowych (rozgrywki ligowe z wykorzystaniem m.inn. „orlików” i przyszkolnych sal gimnastycznych oraz boisk, w grach zespołowych, w tym w turniejach, w różnych dziedzinach sportowych, w różnych kategoriach wiekowych, społecznościowych itp),

2. Treningi sportowe;

3. Organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjno - wypoczynkowych oraz edukacyjnych, jak m.inn zjazdy, gry, pokazy, kursy, konkursy, wystawy tematyczne, imprezy plenerowe, wycieczki, obozy, kolonie, i inne formy wykorzystywania oraz zagospodarowania wolnego czasu;

4. Przygotowywanie i wdrażanie programów akcyjnych, jak m.inn: „sport dla zdrowia” w kierunku podniesienia poziomu uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej /ruchowej; „sport dla seniorów” w celu zwiększenia aktywności fizycznej tej grupy wiekowej; aktywnej drogi do szkoły i do pracy np. „piesze autobusy”; „aktywne ścieżki rowerowe”; „otwartych drzwi”, w ramach którego obiekty sportowe, po oficjalnych godzinach działalności (w weekendy oraz wieczorami), otwierają się na lokalne inicjatywy, aby umożliwić ludziom żyjącym w ich sąsiedztwie uprawianie sportu;

5. promocja wydarzeń sportowo- rekreacyjnych przez własną witrynę internetową Stowarzyszenia oraz we współpracy z zewnętrznymi ośrodkami masowego przekazu medialnego, a także z organizacjami działającymi na rzecz zdrowia publicznego promujących aktywność fizyczną, w tym również wśród defaworyzowanych grup ludności, takich jak tzw. „trudna młodzież” lub osoby pochodzące z mniej uprzywilejowanych grup społeczno-ekonomicznych;

6. podejmowanie działań na rzecz szerszej dostępności powszechnej do ośrodków rekreacyjnych i sportowych w kierunku tworzenia lub zwiększenia bazy lokalnej infrastruktury do aktywności fizycznej m.in. poprzez:

a. współpracę z lokalnymi terenowymi władzami samorządowymi w kierunku zapewnienia mieszkańcom obszarów wiejskich i miejskich dostępu do obiektów przeznaczonych do uprawiania sportu w miejscach łatwo osiągalnych ze swoich miejsc zamieszkania (infrastruktura, transport publiczny itp), uwzględniając kwestie równości płci oraz równych możliwości dla każdego;

b. prowadzenie prozdrowotnej aktywności w formach centrów i klubów fitness, gabinetów fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego i innych form terapii ruchowej ;

c. zapewnienie uczestnikom wydarzeń inicjowanych przez Stowarzyszenie dostępu do zaplecza logistycznego, socjalnego i im towarzyszącego, co w szczególności dotyczy: transportu, wyżywienia, zakwaterowania, zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt i w odzież itp.;


SPONSORZY:


Ta strona używa plików cookies.    Regulamin Inter Active Sport Club    AKCEPTUJĘ